Chiến dịch quảng bá dịch vụ thẩm mỹ cũng người mẫu Lan Thu, Ánh Ngọc