Chiến dịch quảng bá ra mắt sách của Tiến sĩ Đỗ Kiên Trung